بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خبرگزاریهابه مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خبرگزاریهابه مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

27 و 28 مرداد 1399