بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خبرگزاریهابه مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خبرگزاریهابه مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار


بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خبرگزاریهابه مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

27 و 28 مرداد 1399