بازدید از پارک های در دست اجرای منطقه دو شهرداری یزد

بازدید از پارک های در دست اجرای منطقه دو شهرداری یزد

پارک نعیم آباد، بوستان جوان و پارک لاله با حضور اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد و با همراهی معاون عمرانی، مدیر منطقه دو شهرداری و رئیس سازمان سیما و منظر، با تاکید بر تقویت و توسعه کیفی بوستان ها به عنوان اولویت عمرانی شورای شهر یزد مورد بازدید قرار گرفت.