بازدید از پارک ترافیک با حضور ونوس عامری رئیس کمسیون بودجه شورای اسلامی شهر 12 دی 1398

بازدید از پارک ترافیک با حضور ونوس عامری رئیس کمسیون بودجه شورای اسلامی شهر 12 دی 1398

طی این بازدید که با حضور دهقان مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری انجام شد، تخصیص بودجه برای نیازهای تجهیز و توسعه ، تاسیسات و لوازم آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.