بازدید از محور سلامت منطقه آزادشهر،بلوار شهید موحدین و بهسازی آسفالت بلوار گلستان غربی

بازدید از محور سلامت منطقه آزادشهر،بلوار شهید موحدین و بهسازی آسفالت بلوار گلستان غربی

27 فروردین 1399