بازدید از ساخت مخزن 15 هزار متر مکعبی 8 دی ماه 1398

بازدید از ساخت مخزن 15 هزار متر مکعبی 8 دی ماه 1398

با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، روسای کمیسیون عمران و خدمات و محیط زیست شهری و رئیس شرکت آب و فاضلاب و معاون خدمات شهری شهرداری یزد ساخت این مخزن مورد بازدید قرار گرفت.