بازدید از روند ساخت مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی از محل تبصره ۳

بازدید از روند ساخت مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی از محل تبصره ۳

با حضور مرتضی شایق و الهه جورابی اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس شرکت آب و فاضلاب ساخت مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی شهر یزد از محل تبصره ۳ مورد بازدید قرار گرفت.

این مخزن با هدف افزایش حجم ذخیره آب و با هزینه ۱۱۰ میلیارد ریال انجام می شود.