بازدید از تصفیه خانه دانشگاه یزد 8 دی ماه 1398

بازدید از تصفیه خانه دانشگاه یزد 8 دی ماه 1398

با حضور رئیس شورای اسلامی شهر یزد و روسای کمیسیون های عمران، خدمات و محیط زیست شهری این تصفیه خانه مورد بازدید قرار گرفت.