بازدید از ایستگاه راهنمای نوروزی

بازدید از ایستگاه راهنمای نوروزی

بازدید سید محمدعلی پاک نژاد رئیس کمیسیون نظارت وحقوقی و مهدی کاشفی زاده عضو کمیسیون خدمات شهری در روز سه شنبه 6 فروردین از ایستگاه های راهنمای نوروزی