بازديد كميسيون عمران شوراي شهر از مسير شبكه 35متري جنب بنياد شهيد يزد

بازديد كميسيون عمران شوراي شهر از مسير شبكه 35متري جنب بنياد شهيد يزد
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - در راستاي درخواست يكي از شهروندان مبني بر مشخص نمودن بَر و كف شبكه 35 متري جنب بنياد شهيد ، اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر به اتفاق شهردار منطقه دو شهرداري و معاونين معماري شهرسازي و عمراني شهرداري از محل بازديد نموده و پس از بررسي تصميم گيري و مقرر گرديد از طريق معاونت معماري شهرسازي شهرداري مكاتبات لازم با دستگاه هاي تاسيساتي شهري در مورد مسير شبكه هاي مورد نياز اهالي صورت گيرد.
گفتني است باتوجه به اينكه اين پروژه يكي از پروژه هاي پرهزينه و ضروري شهر است ، اين شبكه نيازمند بودجه كافي مي باشد كه بايد در بودجه سالجاري و آينده شهرداري پيش بيني گردد.