بازديد رئيس كميسيون عمران توسعه وترافيك شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي عمراني شهرداري

بازديد رئيس كميسيون عمران توسعه وترافيك شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي عمراني شهرداري
رئيس كميسيون عمران توسعه وترافيك شوراي اسلامي شهر يزد به همراه معاون عمراني وشهر سازي شهرداري و رئيس اداره نظارت فني شهرداري از پروژه هاي بلوار خاتم ، تعريض پل راه آهن آيت ا... كاشاني ، پل راه آهن ادامه بلوار پروفسورحسابي و ساختمان منطقه سه شهرداري بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – تعريض پل راه آهن آيت ا... كاشاني، پل راه آهن ادامه بلوار پروفسورحسابي ازجمله پروژه هاي مصوب سفررياست جمهوري به استان يزد مي باشد كه با مشاركت راه آهن يزد انجام      مي گيرد.
اين گزارش مي افزايد: تعريض پل راه آهن آيت ا... كاشاني توسط سازمان همياري شهرداريها به مدت 6 ماه و باهدف كاهش مشكلات ترافيكي و احداث 3 خط عبوري براي راه آهن در حال انجام مي باشدكه تاكنون 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
لازم بذكراست ترافيك عبوري و جابجايي تاسيسات از مشكلات و موانع پيشرو اين پروژه مي باشد.
پل راه آهن ادامه بلوار پروفسورحسابي توسط سازمان عمران شهرداري يزدبه مدت 8 ماه و با هدف تكميل بلوارپروفسورحسابي و احداث 3 خط عبوري براي راه آهن در حال اجرا مي باشد كه تاكنون 2 درصد پيشرفت كارداشته است.
گفتني است يكي از مشكلات و موانع اين پروژه تاخيردرانحراف مسيرراه آهن مي باشد.