بازديد رئيس شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي منطقه يك شهرداري


 

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق معاونت حمل ونقل و ترافيك ، مدير منطقه يك و مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري از ميدان حج ، پارك اصلاني و ساخت وسازهاي غيرمجاز بازديد و در خصوص پروژه هاي مذكور تبادل نظر جهت تسريع در تكميل آنها صورت گرفت.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين بازديد بر تسريع تكميل اجراي ميدان حج تاكيد و خواستار هر چه سريعتر احياء و اجراي فضاي سبز مناسب در پارك اصلاني شد.
در پايان مقرر گرديد پروژه هاي مذكور از الويت هاي اجرايي منطقه يك شهرداري و سازمان پاركها قرار گيرد.