بازديد اعضاي كميسيون نظارت پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد از پلهاي عابرپياده سطح شهر

بازديد اعضاي كميسيون نظارت پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد از پلهاي عابرپياده سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي كميسيون نظارت پيگيري شوراي اسلامي  شهر يزد از پلهاي عابرپياده سطح شهردر هفته شوراها بازديد نمودند.

در اين بازديد كليه عابرهاي پياده مكانيزه سطح شهر يزد غيرفعال بودند كه اعضاي اين كميسيون خواستار فعال نمودن آنها شدند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي كميسيون نظارت پيگيري شوراي اسلامي  شهر يزد از پلهاي عابرپياده سطح شهردر هفته شوراها بازديد نمودند.

در اين بازديد كليه عابرهاي پياده مكانيزه سطح شهر يزد غيرفعال بودند كه اعضاي اين كميسيون خواستار فعال نمودن آنها شدند.