بازديد اعضاي كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد از منطقه دو شهرداري


 

اعضاي كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق نماينده شهردار و مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري از منطقه دو شهرداري بازديد و پيرامون تسريع در صدورپروانه ساختماني و روند كاهش زمان حضور شهروندان در شهرداري در اين راستا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اين بازديد مقرر گرديد در راستاي واگذاري كليه امور صدورپروانه ساختماني به دفاتر كارگزاري پيگيري هاي لازم در جهت ارتقاء و افزايش پتانسيل ها و توان فني دفاتر كارگزاري معمول گردد.
همچنين در راستاي كاهش زمان پاسخگويي به ارباب الرجوع مقرر شد دفتر پيشخوان خدمت در شهرداري مناطق راه اندازي شود.
در پايان مقرر گرديد زمان روند گردش كار در شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني استخراج و به كميسيون نظارت اعلام شود.