بازديد اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد ، فرماندار وشهردار از اجراي طرح سامان درخيابانهاي امام خميني (ره) و سلمان

بازديد اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد ، فرماندار وشهردار از اجراي طرح سامان درخيابانهاي امام خميني (ره) و سلمان

اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق فرماندار وشهرداراز روند اجراي طرح سامان در خيابانهاي امام خميني(ره) و سلمان بازديد كردند.

در اين بازديد، از اقدامات صورت گرفته اظهار رضايت شد و مقرر گرديد ديگراقدامات موجود در طرح سامان شامل پاكسازي مناظر ونماهاي تبليغاتي ناهمگون با بافت خيابان امام خميني(ره) و رنگ آميزي آنها ، ساماندهي جداول و باغچه ها و... تا دهه فجر انجام شود.

همچنين مقرر گرديد پياده‌روهاي خيابان سلمان بهسازي و درصورت اجراي پروژه تقاطع غير همسطح آيت ا... خاتمي، راستگرد چهارراه سلمان با تملكاتي ساماندهي گردد و همچنين جهت استفاده مفيد از پياده رو خيابان چمران ، فضاي سبز يا پاركينگ بر معبر براي آن انديشيده و اجرايي شود.

در ادامه ، از محله خلف خانعلي ، آبشور و خيابان شهيد عاصي زاده بازديد به عمل آمد و مقرر گرديد ناحيه تاريخي شهرداري بهسازي و زيرسازي آسفالت و تملك زمينهاي افتاده محلات فوق را در دستوركار خود قرار و همچنين براي بدنه سازي خيابان شهيد عاصي زاده اعتباري در بودجه سال آينده در نظر گرفته شود.