بازديد اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد از منطقه يك شهرداري

بازديد اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد از منطقه يك شهرداري
 
جلسه يكصد و پنجاه و ششمين كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي كميسيون ، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري ، مدير و كارشناسان منطقه يك شهرداري در اتاق جلسات منطقه يك تشكيل و عملكرد و اقدامات آن شهرداري مورد بررسي و گفتگو قرار گرفت و سپس اعضاي كميسيون خدمات شهري شورا از واحدهاي مختلف آن شهرداري و پارك غدير بازديد نمودند.
به گزارش شوراي اسلامي شهر يزد - تسريع در رفع مشكل ترافيك ميدان شهيد باهنر و ميدان معلم ، ايجاد پاركينگ در اطراف شركت نفت و فراورده هاي نفتي ، وضعيت نامناسب چهارراه وكيل ، نياز خيابانهاي منطقه به روكش آسفالت ، ارائه طرح و برنامه در راستاي فضاسازي در منطقه به شوراي شهر ، تسريع در پروژه چهارراه دولت آباد و ... از جمله مسائلي بود كه توسط اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه مطرح گرديد.
همچنين اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي شهر از برخي از اقدامات صورت گرفته توسط مدير و كارشناسان منطقه يك تشكرنمودند.
در ادامه جلسه ، ابوالفضل كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد ضمن ارائه گزارش از عملكرد آن منطقه ، اظهار داشت : اين شهرداري در نظر دارد در راستاي كاهش تخلفات خدماتي مردم، تخلفات شهروندان را به تصوير كشيده و به اطلاع آنان برساند .
وي بر استقرار واحد حقوقي در مناطق تاكيد نمود ؛ گفت : در راستاي تسريع در جمع آوري خاك و نخاله در سطح منطقه يك، اين شهرداري در نظر دارد تراكتوري به اين موضوع اختصاص دهد.
مهندس جوكار سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري يزد از انحلال اداره موتوري شهرداري در آينده نزديك وتوزيع وسايل نقليه آن اداره بين مناطق خبر داد.
در پايان جلسه اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد با پرسنل واحدهاي مختلف آن منطقه ديدار واززحمات آنان سپاسگذاري نموده و سپس از پارك غدير بازديد نمودند.