بازديد اعضاي كميسيون خدمات شهري از محله كشتارگاه قديم

بازديد اعضاي كميسيون خدمات شهري از محله كشتارگاه قديم
تني چند از اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهريزد از محله كشتارگاه قديم به همراه مدير عامل منطقه يك شهرداري بازديد و مقرر گرديد آسفالت اين محله دردستور كار سال آينده اين شهرداري قرار گيرد.
شايان ذكراست آسفالت، تعطيلي دامداري ها و گاوداري هاي موجود در محله از جمله مشكلات اين محله مي باشد.