بازديد اعضاي شوراي شهر يزد از محلات شيخداد و نظركرده


 

به گفته سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق مدير بافت تاريخي شهرداري ، نماينده سازمان ميراث فرهنگي و كارشناسان مربوطه از طرح ايلچي خان ، مدرسه علميه محسنيه ، محلات شيخداد و نظركرده بازديد نمودند.
در اين بازديد تعريض باغ تخته كوچه شيخداد در دستوركار كميسيون عمران توسعه شوراي شهر قرار گرفت . همچنين پيشنهاد شد تا آب انبارهاي موجود در ناحيه تاريخي و مناطق مختلف شهر با هماهنگي شهرداري ، ميراث فرهنگي و اداره اوقاف به مراكز فرهنگي تبديل شوند.