بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي فعال سطح شهر

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي فعال سطح شهر
اكثريت اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق معاونت عمراني شهرداري و مسئولين اجراي پروژه هاي فعال از پروژه هاي تقاطع غيرهمسطح مهديه ، ساماندهي سيد صحرا و بلوار ولايت بازديد نمودند.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – ابتدا از پروژه فعال زيرگذر و ميدان مهديه كه توسط سازمان عمران شهرداري در دست اجراست و پيشرفت كار اين پروژه حدود 70 درصد برآورد مي گردد بازديد و از مديرعامل سازمان عمران شهرداري آقاي مهندس حاجي محمد رضايي و ساير مسئولين اين پروژه به لحاظ سرعت اجراء مجدداً تقدير و تشكر گرديد.
سپس از پروژه ساماندهي و نوسازي قبرستان متروكه سيد صحرا كه فاز اول آن با مديريت سازمان بهسازي و نوسازي در دست اجرا مي باشد وهمچنين مورد توجه شهروندان قرار گرفته است بازديدگرديد .
در اين بازديد مهندس دهقان مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري نحوه اجراء پارك و نصب پلاكهاي استيل شناسائي قبور توضيح داده شد و مقررگرديد به نحو وسيع در محل امامزاده ها و خلدبرين و غيره اطلاع رساني شود تا همشهريان نسبت به معرفي قبوري كه سنگ قبر ندارند جهت نصب پلاك به سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري يا مسئول اين امر در پروژه مهندس دهقانپور تماس بگيرند.
همچنين پيشنهادگرديد كه براي احياء فضاهاي مخروبه موجود در اين مجموعه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط با سازه و مصالح مقاوم جديد و فرم قديمي بازسازي گردد.
در پايان بازديد از پروژه بلوار ولايت كه ميدان دروازه قرآن را به ميدان دارالعباده جنب فرودگاه متصل خواهد كرد و نوعي كمربندي در سمت جنوب شهر از صفائيه تا بلوار آيت ا... فقيه خراساني خواهد بود كه معضل ترافيك بخشي از شهر بدون عبور از داخل شهر مرتفع مي شود.
اين پروژه توسط سازمان همياري شهرداريها در حال اجراء است و زيرسازي بخشي از آن در دست اقدام مي باشد و پل زيرگذر با راه آهن مربوط به اين شبكه جزء تعهدات راه آهن است و براي حل مشكل عبور بخشي از اين شبكه در اراضي فرودگاه تاكنون جلساتي تشكيل و توافقات حاصل شده است.