بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پايانه خط واحد دروازه قرآن

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پايانه خط واحد دروازه قرآن
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد -  تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق معاونت ترافيك شهرداري و دبير شوراي ترافيك استانداري از پايانه خط واحد دروازه قرآن بازديد نمودند.
گفتني است با توجه به هزينه انجام شده توسط شهرداري حدود 5/1ميليارد تومان ، اعضاي شورا خواستار استفاده هرچه زودتر از اين امكانات شدند لذا از مسئولين درخواست دارند با تعامل زمينه استفاده اين مكان هرچه زودتر فراهم گردد.