بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از دانشكده فني شهيد صدوقي

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از دانشكده فني شهيد صدوقي
تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از دانشكده فني شهيد صدوقي بازديد و مشكلات آن توسط مسئولين آن دانشكده مطرح و مقرر شد تفاهم نامه اي ما بين شهرداري و دانشكده فني شهيد صدوقي جهت رفع مشكلات منعقد گردد.