بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از خدمات ارائه شده در بافت تاريخي


 

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با محوريت كميسيون خدمات شهري شورا و حضور معاونت خدمات شهري ، مدير ناحيه تاريخي ، مديران عامل سازمان مديريت پسماند و سازمان پاركها و فضاي سبز و كارشناسان شهرداري از خدمات ارائه شده در بافت تاريخي (محلات فهادان و مسجد جامع) توسط شهرداري و مسائل و مشكلات موجود در بافت بازديد كردند.
در اين بازديد مسائل و مشكلات موجود در بافت بررسي و اعضاي شوراي شهر خواستار رفع مسائل و مشكلات موجود توسط شهرداري و ميراث فرهنگي شدند.
گفتني است همچنين از خانه وزيري ، مسجد جامع و موزه آن و آب انبارهاي موجود در بافت و آب نماي موزون در اميرچخماق بازديد گرديد و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بر همكاري ميراث فرهنگي جهت رفع مشكلات موجود در بافت و بهره مندي بهتر از موارد فوق الذكر تاكيد كردند.
شايان ذكر است در اين بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از خدمات ارائه شده در بافت توسط مسئولين مربوطه در شهرداري از جمله آقاي امين مقدم معاونت خدمات شهري و آقايان صالحيان ، صفدرپور مديران عامل سازمان مديريت پسماند و سازمان پاركها و فضاي سبز و همچنين مديرعامل سازمان رفاهي تفريحي تشكر و قدرداني نمودند.