بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازپروژه هاي عمراني در دست احداث شهرداري

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازپروژه هاي عمراني در دست احداث شهرداري
تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به همراه شهردار و كارشناسان مربوطه از پروژه هاي عمراني در دست احداث شهرداري بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- سيد علي محمد ميرحسيني رئيس،سيده حميده وزيري نائب رئيس، محمد رضا كوچك زاده رئيس كميسيون عمران ،توسعه و ترافيك ، ناصرپارسائيان رئيس كميسيون خدمات شهري ، سيدعلي اكبرميروكيلي شهردار، خادمي دبير شوراي هماهنگي ترافيك استانداري ، توحيد فرمعاون عمراني و شهرسازي و عظيمي زاده رئيس اداره نظارت فني شهرداري از پروژه هاي عمراني ميدان امام علي (ع)، بلوار كوثر، پايانه مسافربري و پل راه آهن همافربازديد نمودند.
در اين بازديد گزارشي ازروند اجراي پروژه ها و مشكلات آنها توسط پيمانكاران مطرح ومورد بحث وتبادل نظرقرار گرفت.
گفتني است اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در اين بازديد ضمن تسريع درروند اتمام پروژه ها به خصوص پايانه مسافربري برارتقاء كيفيت ساخت وسازپروژه ها و ارتباط سه جانبه بين شورا، شهرداري و پيمانكارتاكيد نمودند.
                                                                                                         «روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد»