بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد از بلوار خاتم و پارك حسن آباد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد از بلوار خاتم و پارك حسن آباد

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار ، مديرمنطقه يك و مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري يزد از بلوار خاتم و پارك بزرگ حسن آباد بازديد نمودند.

در اين بازديد مقرر گرديد اعتبار تملك و آزادسازي املاك باقيمانده در مسير بلوار خاتم در بودجه پيشنهادي سال آينده لحاظ و انشاءالله تا پايان سال آينده آزادسازي اين مسير به پايان برسد.

همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر ضمن تشكر و قدرداني از پيشرفت فيزيكي پارك حسن آباد ، مقرر گرديد محدوده پارك مشخص و حصاركشي آن در اسرع وقت انجام شود.