بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد از اولين نمايشگاه گل و گياه


 

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار و معاونت خدمات شهري و مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري از اولين نمايشگاه گل و گياه واقع در نمايشگاه مركزي جنب بيمارستان صدوقي بازديد نمودند.
در اين بازديد ضمن بازديد از كليه غرفه هاي موجود ، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد اولين نمايشگاه گل و گياه را خوب عنوان نمودند و از مدير اين نمايشگاه خواستند نمايشگاه بعدي را در سالروزهاي زمين پاك يا گل و گياه برگزار نمايند تا مردم و سازمانهاي دولتي و غيردولتي بهتر از آن بهره مند شوند.
شايان ذكر است شهرداري يزد غرفه اي در اين نمايشگاه به خود اختصاص داده و عملكرد سازمان پاركها و فضاي سبز در آن منعكس گرديد. همچنين اكثر غرفه داران بومي يزد بودند كه با استقبال اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد مواجه شد.