شوراي اسلامي شهر يزد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهردار يزد از رودخانه شهر و كارخانه آسفالت

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار ، معاونت عمراني ، مديرعامل سازمان عمران و كارشناسان مربوطه شهرداري از رودخانه شهر يزد وهمچنين كارخانه هاي آسفالت و شن و ماسه شهرداري بازديد نمودند.

شوراي اسلامي شهر يزد در راستاي نشاط و رفاه حال شهروندان ، ساماندهي رودخانه شهر را در دستوركار خود قرار داده و ضمن بازديد از آن ، مقرر گرديد ظرف دو ماه مشاور و طرح ساماندهي رودخانه شهر و شناسايي پلاكهاي حاشيه رودخانه با برآورد هزينه توسط شهرداري به شورا ارائه گردد.

همچنين مقرر گرديد ظرف يك هفته نظافت و نيز تعيين مشاور و تهيه طرح روشنايي رودخانه توسط شهرداري انجام و گزارش آن را به شورا اعلام نمايند.

شايان ذكر است در اين بازديد شهرداري متعهد گرديد طرح ساماندهي رودخانه شهر را در بودجه پيشنهادي سال 94 شهرداري لحاظ و به شوراي شهر جهت تصويب ارائه نمايد.

در ادامه نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر يزد ضمن بازديد از بخشهاي مختلف كارخانه هاي آسفالت و شن و ماسه شهرداري مقرر گرديد سازمان عمران شهرداري درخواست مجوز چاه آب براي كارخانه شن و ماسه را به مسئولين مربوطه ارائه و با پيگيري هاي مكرر ، نتيجه را به شورا اعلام نمايد.

در اين بازديد روند عمليات راه اندازي كارخانه آسفالت 160 تني شهرداري يزد مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي اسلامي شهر بر تسريع عمليات اجرايي اين كارخانه تاكيد كردند به نحوي كه حداكثر تا يكماه آينده شاهد افتتاح و بهره برداري اين سرمايه گذاري جديد باشيم.