بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري ي

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري ي
اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از پروژه هاي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري يزد بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- سيد علي محمد ميرحسيني رئيس ، وحيد رضا خباززاده سخنگو، محمد فقيه خراساني رئيس كميسيون برنامه و بودجه، ناصرپارسائيان رئيس كميسيون عمران ، توسعه و ترافيك شوراي اسلامي شهر به همراه معاون عمران و شهرسازي شهرداري يزد از پروژه هاي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري شامل ساختمان قديم اداري ناحيه تاريخي شهرداري ، بازسازي پياده رو خيابان امام ، مرمت وبهسازي كوچه هاي كوشك نو و بهسازي كف كوچه هاي فرط بازديد كردند.
در اين بازديد محله كوشك نوازاعضاي شوراي شهر درخواست كردند نسبت به ساماندهي بازارچه اين محل اقدامات شايسته اي اعمال گردد كه مقررگرديد در شورا اين مسئله مطرح شود.