بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر ازجهاددانشگاهي استان يزد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر ازجهاددانشگاهي استان يزد
سيد علي محمد ميرحسيني رئيس ، سيده حميده وزيري نائب رئيس، وحيدرضاخباززاده سخنگو،محمد رضا كوچك زاده و زهرا حيدري عضوشوراي اسلامي شهر از جهاددانشگاهي استان يزد و مراكزتابعه آن بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- سيد علي محمد ميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهر يزددراين بازديد با اشاره به توانمندي هاي پژوهشي وخدمات تخصصي جهاددانشگاهي اظهارداشت: اجراي مطالعات و پروژه‌هاي مختلف به دست سازمان‌هاي بومي سبب واقعي ومنطقي‌تر شدن پروژه ها مي شود چرا كه اين مطالعات و پروژه ها بر اساس مطالبات شهري صورت مي‌گيرد.
وي افزود: درحال حاضربسياري از طرحها و مطالعات عمران شهري توسط مشاوران غيربومي انجام مي گيرد لذا مشتاقيم اين پروژهها توسط مشاوران شهرمان انجام گيرد و شوراي اسلامي شهر يزد درراستاي پروژه هاي عمراني شهر از همكاري جهاددانشگاهي استقبال ميكند.
وي استفاده وبهره گيري از پتانسيل مركز افكارسنجي دانشجويان ايران در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر را بسيار كارساز و مناسب دانست.
سيده حميده وزيري نائب رئيس شوراي اسلامي شهر نيزدر اين بازديد منوريل و GISشهري رااز مهمترين مصوبات شوراي شهر ذكركردوخواستار همكاري جهادانشگاهيو استفاده  از امكانات داخل استان براي تحقق اين مصوبات شد.
در ادامه وحيدر رضا خباز زاده سخنگوي شوراي اسلاميشهر يزدشوراي شهر راخانه مردم دانست و اظهارداشت: معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي حركت بسيار مطلوبي درراستاي پروژه هاي عملياتي گام موثري برداشته است .
خباز زادهاظهارداشت:ايجاد منابع مالي پايدار براي شورايشهر،ارائه راهكارهاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري در منابع شهري و جذب سرمايه گذاريبخش خصوصي در پروژه هاي شهري از جمله زمينه هاي همكاري جهاد دانشگاهي و شورايشهر مي باشد.
وي افزايش سطح همكاريهاي شوراي شهر و جهاددانشگاهي را زمينه‌سازبستري مناسب براي ارائه خدمات بهتر و موثر تر به مردم دانست.
در ادامه محمد رضا كوچك زاده عضو شوراي شهر با بيان اينكه ميزان توسعه يافتگي هر كشور بر اساس سطح فعاليت هاي پژوهشي سنجيده مي‌شود،گفت:در ساير كشورها درسال هاي بسيار دور پروژه هاي پژوهشي تعريف ، آغازو عيب يابي و در مدت زمانكوتاهي اجرا شده است ولي در وضعيت كنوني كشور به دليل محدوديت بودجه ومنابع بايد با اجراي طرح هاي پژوهشي موثر، اعتبارات پروژهها بايد بادقت بيشتري انجام گيرد.
دراين بازديد نيززهرا حيدري عضو شوراي اسلامي شهر تصريح كرد: ارتقاي علم وعمل شهر يزد مد نظر شوراي شهر مي باشد.
در اين بازديد همچنين محمد صالح شرافت رئيس جهاد دانشگاهي استان يزد ضمن تشريح گزارش عملكرد جهاددانشگاهي تصريح كرد: جهاد دانشگاهي با فعاليت در بخش هاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، مركزافكارسنجي (ايسپا) و انتشارات جهاددانشگاهي فعاليت‌هاي تاثيرگذاري را در سطح استان انجام داده است
همچنين دراين بازديد عنوان شد سيمان رنگي توسط مركز تحقيقاتي مصالح ساختماني جهاددانشگاهي توليدگرديد.