بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از كارخانه كمپوست

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از كارخانه كمپوست
اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازكارخانه كمپوست بازديد و مشكلات عمليات اجرايي كارخانه مورد بحث و بررسي قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – سيد علي محمد ميرحسيني رئيس، سيده حميده وزيري نائب رئيس، محمد فقيه خراساني رئيس كميسيون برنامه و بودجه ، ناصرپارسائيان رئيس كميسيون خدمات شهري و حجت الاسلام مطهريان عضو شوراي اسلامي شهر، معاون خدمات شهري شهرداري و مديرعامل سازمان بازيافت و مواد زائد شهرداري يزد از كارخانه كمپوست بازديد و درجلسه اي كه درآن محل برگزار شد مشكلات كارخانه مورد بحث وبررسي قرارگرفت.
 اعضاي شوراي اسلامي شهريزد دراين بازديد به تسريع روند عمليات اجرايي وتخصصي عمل كردن در پروژه كارخانه كمپوست تاكيد كردند.
دراين بازديد همچنين زرگرباشي مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري يزد علت تاخير بهره برداري از خط صنعت كارخانه كمپوست را اصلاحاتي دانست كه در عمليات اجرايي آن انجام گرديد؛ گفت : تاسيسات خدماتي كارخانه به سرعت نصب گرديد.
شايان ذكر است دراين جلسه مقررگرديد سالن تخمير كارخانه توسط كارشناسان و متخصصان بازنگري شود و مشكلات مربوط به اين بخش نيز هرچه سريعتر رفع گردد.