بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهربا معيت شهرداريزد از پروژه هاي عمراني شهرداري درسطح شهر

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهربا معيت شهرداريزد از پروژه هاي عمراني شهرداري درسطح شهر
اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار و برخي كارشناسان مربوطه در شهرداري از پروژه هاي فرهنگسراي چهارمنار، چهارراه بعثت ، مزار سيدالصحرا و بلوار ولايت بازديد نمودند.
در اين بازديد مقرر گرديد شهرداري عمليات پروژه هاي در دست اقدام خود را تا پايان دوره سوم شورا به اتمام برساند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- در ادامه ، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بر تسريع در تكميل زيرسازي و اجراء آسفالت مركز فرهنگي ورزشي چهارمنار، تسريع در تكميل محوطه سازي قبرستان متروكه سيدالصحراواقدام موثر جهت اصلاح وضعيت نامناسب فعلي ، برنامه ريزي جهت ايجاد فضاي سبز و مساحت كافي در بخش شرقي تصفيه خانه فاضلاب يزد به منظور جلوگيري از ورود هواي آلوده به بخشهاي مجاور با استفاده از آب پساب و پيگيري احياء آبهاي زمينهاي واگذاري كوثر، تسريع در زيرسازي وآسفالت بلوار ولايت، لزوم تسريع در اجراء ورودي ايمن به شاهديه تاكيد نمودند.
سپس اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با معيت همراهان با اعضاي شوراي اسلامي شهروشهردارشاهديه ديدار و گفتگو كردند.
در اين ديدار رئيس شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به اينكه يكسال تا پايان دورسوم باقي نمانده تصريح كرد : اين شورا در نظر دارد اجراي عمليات پروژه هاي نيمه تمام شهرداري را تسريع و به نحو احسن آنها را به اتمام برساند.
وي با تاكيد بر ساماندهي ورودي شهر يزد اظهار اميدواري كرد تا ورودي شهر و بلوار فقيه خراساني با تعامل دو شهرداري هرچه سريعتر ساماندهي شود.
محمد فقيه خراساني گفت : ميدان ميوه و تره بار درشاهديه مي تواند درآينده مثل ساخت كشتارگاه صنعتي مشكلاتي را براي شهر ايجاد نمايد كه ما از مسئولين استان واعضاي شوراي شهرشاهديه مي خواهيم با ديد و نگرش مثبت اين موضوع را پيگيري نمايند.
ساير اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد مطالبي در خصوص ترافيك ، ساماندهي ورودي شهر ، تسريع در اجراي بلوار ولايت با صرف و صلاح شهر ، ميدان ميوه و تره بار شاهديه و بلوار فقيه خراساني و ادغام دو شهر عنوان نمودند.
همچنين شهرداريزد با اشاره به تعامل سازنده وارزشمند يزد و شاهديه اظهارداشت : اين دو شهر با هم در ارتباط و جدايي ناپذير (حتي در طرح جامع شهر) مي باشد لذا بايد در اجراي طرح ها با يكديگر هماهنگ باشند تا در آينده ، شهر چندين ميدان و معبر با يك نام نداشته باشد .
وي با اشاره به عدم تحقق برخي بودجه هاي دولتي خاطرنشان ساخت : شهرداري ها بايد به درآمدهاي خود اتكا كنند و آنها را براي شهر هزينه نمايند لذا شهرداري بايد براي اقدامات خود برنامه ريزي مناسبي ارائه و براساس آن ، طرح هايي براي شهر عملياتي كند.
وي ضروري ترين اقدام شهرداري براي ورودي شهر را رفع مشكلات موجود در بلوار فقيه خراساني عنوان نمود و گفت : بايد در كوتاه مدت مشكلات بلوار فقيه خراساني اجرايي و آسفالت آن احيا و ساماندهي شود.
محمدرضا عظيمي زاده با اشاره به اينكه ما نگراني بابت ميدان ميوه وتره بار شاهديه نداريم ، اظهار داشت : براساس مقررات اگر شاهديه اين پروژه را اجرا نكند متهم شناخته مي شود.