بازديد از ناحيه تاريخي يزد

بازديد از ناحيه تاريخي يزد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

رئيس و اعضاي كميسيون  نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق كشفي پور شهردار ناحيه تاريخي، از چند پرو‍‍‍زه عمراني در اين منطقه بازديد كردند.

اعضا در ابتدا از يك مكان تاريخي بازسازي شده واقع در بلوار بسيج بازديد كردند كه لايحه خريد آن جهت جانمايي ساختمان شهرداري ناحيه تاريخي،  به شورا ارسال شده است.

اعضا از تمامي قسمتهاي اين ساختمان بازديد كردند و مقرر شد در كميسيون با حضور مسئولين مربوطه به طور دقيق بررسي شود.

در ادامه از مكاني ديگر واقع در خيابان سلمان كه بازسازي شده بود د بازديدبه عمل آمد و مالكين آن توضيحاتي را ارائه نمودند.

در پايان اعضا از پرو‍ژه كف سازي مسير شاه ابوالقاسم در بافت تاريخي  بازديد كردند كه هم اكنون در اين مسير ، عمليات عمراني كف سازي  و بدنه سازي در حال انجام بود.