ایجاد شهرداری مستقل براي منطقه آزادشهر

ایجاد شهرداری مستقل براي منطقه آزادشهر

به گفته حجت الاسلام مطهريان سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - در يكصدوچهل ونهمين جلسه شورای اسلامی شهر یزد که با حضور شهردار برگزارگرديد ، ناحيه مستقل شهرداري آزادشهرتصويب شد.

شهردار یزد در این زمینه گفت: با توجه به اینکه برای ایجاد یک شهرداری منطقه باید 110هزار نفر جمعیت در آن منطقه ساکن باشد ومنطقه آزادشهر جمعیتی کمتر از این را داراست مقرر گردید فعلا شهرداری ناحیه در این منطقه ایجاد شود.

عظیمی زاده افزود: بعد از ایجاد شهردار ناحیه در این منطقه، وبه تدریج پس از سیر مراحل قانونی شهرداری ناحیه در این محله به شهرداری منطقه تبدیل خواهد شد.

گفتني است منطقه آزادشهر به علت افزایش جمعیت وبعد مساحت و در راستای ارائه خدمات مطلوبتر  نیاز به یک شهرداری مستقل را در خود احساس می کرد.

در ادامه این برنامه نامه های ارجاعی مردم به شورا هم مورد ارزیابی و پیگیری قرار گرفت.