اپلیکیشن ویژه معلولان ارائه می شود

اپلیکیشن ویژه معلولان ارائه می شود

در راستای بررسی موانع معلولین و نابینایان، اپلیکیشن تخصصی راه اندازی خواهد شد.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با اعلام این خبر گفت: به جهت برنامه ریزی بهتر ارائه خدمات به معلولین عزیز در فضای شهری و نیازها به اقدامات عمرانی و یا خرید تجهیزات ویژه؛ در ابتدا یک پایش انجام شد تا موارد شناسایی و در ادامه بر اساس نیازهایی که در شهر برآورد شده بود در نقاط اولویت‌دار اقدامات عمرانی یا خرید تجهیزات انجام می شود.
در این زمینه با سازمان فاوا شهرداری جلسات متعدد برگزار شد و این نرم افزار طراحی گردید تا پایش را انجام دهد.
در این پایش سعی شده تمامی استانداردهایی را که باید برای معلولین در نظر گرفته شود شناسایی گردد و من بعد بر اساس اصول استاندارد شهرمان، نیازهای معلولین را در قسمت های مختلف شهری عملی کنیم.
در این اپلیکیشن، زیرساخت داده‌های مکانی که همواره اطلاعات مکانی شهر را دارد بر روی سامانه قرار می گیرد و به عنوان نمونه مشکلات معلولین در ایستگاه های اتوبوس، پل ها، رمپ ها، موانع مبلمان شهری و عرض معابر به اپلیکیشن ارسال می شود.