آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل پنجم – تبليغات

آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل پنجم – تبليغات

ماده 62- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه نامزدها يكسان است و (8) روز قبل از روز اخذرأي آغاز مي گردد و تا (24)ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت.
ماده 63- در فعاليتهاي تبليغاتي انتخاباتي ، انجام امور ذيل ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند .

1- نوشتن و يا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- ديوار نويسي ، راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني و يا ستاد تبليغاتي انتخاباتي .

3- اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها با ذكر عنوان و مسئوليت آنان .

4- استفاده از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد .  

5- فعاليت انتخاباتي كارمندان در ساعات اداري .  

6- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر ميزان ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مذكور .

7- فعاليت تبليغاتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتي در قلمرو مسئوليت خود .

8- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي و دولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكان يا متصرفان ) و هرگونه تابلوي راهنما ، مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مينمايند . بخشداريها موظف اند با استفاده از امكانات محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند .

9- تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان .

10- پاره يا معدوم نمودن عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا نصب شده باشد .  

11- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان داوطلبي خارج از مهلت قانوني تبليغات .

تبصره 1- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه در صورت نياز هيأت اجرايي ، ارايه آنها امكان پذير باشد .

تبصره 2- استفاده از امكانات تبليغي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند ولي با رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها كارهاي تبليغاتي انجام ميدهند ( مثل نشريات وابسته به دولت ) ، در تبليغات انتخاباتي بلامانع است .

تبصره 3- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 4 – بخشداريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند و در صورت لزوم هزينه لازم را از آنان اخذ كنند .

تبصره 5- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر70 ×100  سانتي متر ممنوع است .

تبصره 6-  شركت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط مي تواند در امر توزيع آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايد .

ماده 64- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج نمايند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد ، در اين صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشريه مزبور بدهند و آن نشريه طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .

تبصره – مطبوعات و نشريات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مكلفند به نحوي اقدام نمايند كه فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد .

ماده 65- انتشار اعلام نظر شخصيتها ( بدون ذكر عنوان مسئوليت آنان ) ، مجامع ، احزاب و گروههاي مجاز ، در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدرك كتبي و امضا شده مربوط به تأييد و حمايت باشد و در صورت درخواست هيأت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارايه اين مستندات و مدارك باشد .

ماده 66- همزمان با آغاز كار ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها ،نشاني و محل ستاد و نام مسئول آن كتباً و با امضاي نامزد انتخاباتي مربوط ، به آگاهي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه برسد .

تبصره – ستاد تبليغات انتخاباتي ، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم اين آيين نامه در آن ساماندهي و انجام پذيرد . هر داوطلب تنها مي تواند يك ستاد تبليغاتي داير نمايد .

ماده 67- هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي وجود دارد بايد قبل از اخذرأي ، توسط اعضاي شعبه امحا شود .