آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل هفتم – بررسي شك

آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل هفتم – بررسي شك

ماده 71- به استناد ماده (52) قانون ، هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف پنج روز به آنها رسيدگي نمايند . بنابراين چنانچه در مهلت ياد شده شكايتي از حوزه انتخابيه به هيأت اجرايي بخش واصل شود ، هيأت مذكور موظف است حداكثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شكايت در جلسه مشترك با هيأت نظارت بخش به آن رسيدگي و مراتب را صورتجلسه نمايند .

تبصره 1- شكاياتي قابل طرح و بررسي مي باشد كه نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، آدرس محل كار يا سكونت شاكي كه هويت وي را آشكار مي نمايد ، دارا باشند .

تبصره 2- هيأت اجرايي پس از پايان مهلت دريافت و رسيدگي به شكايات چنانچه هيچ گونه شكايتي از انتخابات دريافت ننموده باشد ، مراتب عدم وصول شكايت را نيز صورتجلسه مي نمايد .

ماده 72- هيأت اجرايي موظف است پس از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات ، بلافاصله با توجه به شكايات دريافتي و بررسي چگونگي برگزاري انتخابات ، نظر خود در مورد چگونگي برگزاري و پيشنهاد تأييد يا ابطال انتخابات حوزه انتخابيه را طي صورتجلسه اي به هيأت نظارت بخش اعلام نمايد .

تبصره 1- چنانچه بررسي شكايات منجر به ابطال آراي شعبه يا شعبي از حوزه انتخابيه شود ( اعم از آن كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و يا نباشد ) هيأت اجرايي بخش موظف است آراي باطل شده را در نتايج قبلي دخالت داده و نتيجه جديد به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذكور منظور نمايد .

تبصره 2- پيشنهاد ابطال كل انتخابات يا آراي شعبه يا تعدادي از شعب مي بايد مستدل و براساس مواد قانون باشد .

ماده 73- هيأت نظارت بخش موظف است حداكثر ظرف پنج روز از وصول نظريه هيأت اجرايي بخش درخصوص برگزاري انتخابات به شرح زير اقدام نمايد :

الف – چنانچه نظر بر تأييد صحت برگزاري انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و يك نسخه آن را به بخشداري و يك نسخه را براي اطلاع ، به هيأت نظارت شهرستان ارسال مي نمايد .

ب – چنانچه نظر بر ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذرأي داشته باشد ، مراتب را به صورتجلسه و يك نسخه آن را همراه با دلايل و مدارك مستند به منظور اخذ تصميم و اقدام بعدي به هيأت نظارت شهرستان و يك نسخه را براي اطلاع ، به بخشداري ارسال مي نمايد .

تبصره – از اين مرحله به بعد با توجه به دو وضعيت (الف) و (ب) ، اقدامات در دو مسير جداگانه ولي به صورت موازي و همزمان ادامه خواهد يافت .

ماده 74- اقدامات مربوط به بند (الف) ماده 73 :

1- بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هيأت نظارت بخش مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات ، مراتب را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند و يك نسخه از آگهي منتشر شده را براي هيأت نظارت شهرستان ارسال نمايد .

2- به استناد ماده 55  قانون ، چنانچه كسي به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد ، حداكثر ظرف مدت 2 روز از انتشار آگهي مي تواند شكايت خود را به هيأت نظارت شهرستان اعلام نمايد .

3- هيأت نظارت شهرستان موظف است حداكثر ظرف (15) روز از وصول شكايت معترضان ، براساس ماده (55) و با رعايت ماده (57) و (59) قانون نتيجه قطعي و نهايي انتخابات حوزه انتخابيه را به بخشدار مربوط اعلام نمايد . چنانچه در پايان مهلت دريافت شكايت ، هيأت نظارت شهرستان شكايتي دريافت نكرد موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شكايت را هم براي اقدام بعدي به بخشدار اعلام نمايد .

4- بخشدار موظف است نظر نهايي هيأت نظارت شهرستان درخصوص تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند .

ماده 75- اقدامات مربوط به بند (ب) ماده 73 :

1- هيأت نظارت شهرستان موظف است حداكثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هيأت نظارت بخش مبني بر پيشنهاد ابطال انتخابات ، موضوع را بررسي و نتيجه را صورتجلسه نمايد چنانچه نتيجه بررسيها حاكي از تأييد صحت برگزاري انتخابات با همان نتيجه قبلي باشد ، مراتب را بلافاصله از طريق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام مي نمايد . در غير اين صورت چنانچه نظر به ابطال و يا تغيير سرنوشت انتخابات باشد ، صورتجلسه تنظيم شده را به منظور اظهارنظر نهايي به هيأت نظارت استان ارسال مي دارد .

2- بخشدار موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت شهرستان مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات كه نتيجه قطعي و نهايي انتخابات محسوب مي شود ، مراتب را از طريق انتشار آگهي به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند .

3- هيأت نظارت استان موظف است حداكثر ظرف (5) روز از وصول نظريه هيأت نظارت شهرستان درخصوص ابطال انتخابات و يا تغيير سرنوشت آن ، نظر نهايي خود مبني بر تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات و يا تغيير نتيجه اعلام شده قبلي را طي صورتجلسه اي به هيأت نظارت استان اعلام نمايد .

4- هيأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظريه هيأت نظارت استان ، مراتب را از طريق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام نمايد .

5- بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظريه هيأت نظارت استان نتيجه قطعي و نهايي انتخابات را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند .

ماده 76- هيأتهاي نظارت شهرستان و استان موظفند در كليه اقدامات خود همواره ماده (59) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعايت نمايند .

ماده 77- بخشدار موظف است پس از انتشار آگهي نتيجه قطعي و نهايي انتخابات حوزه هاي انتخابيه ، سه نسخه از هر يك از اين آگهي ها را به ستاد انتخابات فرمانداري ارسال نمايد ، يك نسخه از آنها به ستاد انتخابات كشور ، نسخه ديگر به ستاد انتخابات استان ارسال مي گردد و نسخه باقيمانده ، در بايگاني فرمانداري نگهداري خواهد شد .

فصل هشتم – انتخابات شوراي اسلامي بخش

ماده 78- در اجراي ماده (5) و با رعايت ماده (6) قانون ، هيأت اجرايي بخش موظف است براي يك يا چند روستا يك نفر را به عنوان نماينده خود به منظور شركت در جلسه شوراي اسلامي روستا ، جهت انتخاب نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي بخش ، به بخشدار معرفي نمايد .

ماده 79- بخشدار موظف است نسبت به صدور حكم نمايندگان هيأت اجرايي اقدام و در صورت معرفي ناظر از طرف هيأت هاي نظارت نامبردگان را به محل مأموريت اعزام نمايد .

ماده 80- بخشدار موظف است قبل از اعزام نماينده هيأت اجرايي به روستاها ، تاريخ و ساعت تشكيل جلسه شوراي اسلامي روستا و موضوع عزيمت نماينده هيأت اجرايي را به شوراي ذيربط اعلام نمايد .

ماده 81- نمايندگان هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستاي محل مأموريت حضور  يابند . پس از حضور حداقل سه نفر از اعضاي شورا ، جلسه رسميت مي يابد و سپس مدعوين يك نفر از اعضاي اصلي شورا را براي شركت در جلسه انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب و مراتب را صورتجلسه و به امضاي حاضرين در جلسه مي رسانند . يك نسخه از صورتجلسه توسط نماينده هيأت اجرايي به هيأت مذكور تسليم مي شود .

ماده 82- هيأت اجرايي موظف پس از وصول صورتجلسات مبني بر معرفي نماينده از كليه شوراهاي واقع در محدوده بخش ، اسامي نمايندگان معرفي شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعلام نمايد .

ماده 83- بخشدار موظف است از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش ، با تعيين تاريخ و محل تشكيل جلسه ، دعوت به عمل آورد . پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين جلسه رسميت مي يابد و سپس در حضور اعضاي هيأت اجرايي و نظارت بخش نمايندگان منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلي و سه نفر را به عنوان عضو علي البدل شوراي اسلامي بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند و مراتب صورتجلسه مي شود و يك نسخه از آن به منظور صدور آگهي به بخشدار تسليم مي شود .

تبصره 1- در صورتي كه بخش بيش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شوراي اسلامي بخش برگزار نميشود و كليه نمايندگان معرفي شده از شوراهاي اسلامي روستاها به عضويت شوراي بخش در مي آيند . در اين خصوص صورتجلسه اي با حضور اعضاي هيأت نظارت ، توسط هيأت اجرايي بخش تنظيم ميشود و بخشدار موظف است پس از وصول آن ، مراتب را با صدور آگهي به اطلاع اهالي بخش برساند .

تبصره 2- در صورتي كه بخش كمتر از پنج روستا داشته باشد ، كليه نمايندگان معرفي شده از شوراهاي اسلامي روستاها به عضويت شوراي اسلامي بخش در مي آيند و سپس به منظور تأمين كسري اعضا تا پنج نفر ، از كليه اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستاها توسط بخشدار دعوت به عمل مي آيد تا با حضور هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش از بين خود بقيه اعضاي مورد نياز را انتخاب و مراتب را صورتجلسه نماينده ، بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه مذكور ، اسامي اعضاي شوراي اسلامي بخش را با صدور آگهي به اطلاع اهالي بخش برساند .

تبصره 3- چنانچه به دليل كمبود تعداد روستاهاي يك بخش تأمين سه نفر عضو علي البدل شوراي بخش از ميان نمايندگان معرفي شده از سوي شوراهاي اسلامي روستاها ميسر نباشد ، بخشدار موظف است از كليه اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش از بين خود كسري اعضاي علي البدل شوراي بخش را با اكثريت نسبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمايند .

تبصره 4- بخشدار مي تواند تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را به طور همزمان اجرا نمايد ، به اين ترتيب افرادي كه داراي بيشترين رأي هستند كسري اعضاي اصلي و افرادي كه به ترتيب رأي بعد از آنها قرار ميگيرند كسري اعضاي علي البدل را تأمين خواهند نمود .

فصل نهم – صدور كارت عضويت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتي

ماده 84- كارت عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي روستا با امضاي بخشدار و مهر بخشداري و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش با امضاي فرماندار و مهر فرماندار صادر مي شود .

تبصره 1- كارت عضويت فقط براي اعضاي اصلي شورا صادر مي شود .

تبصره 2- براي آن عده از اعضاي شوراهاي اسلامي روستا كه به عضويت شوراي اسلامي بخش نيز درآمده اند علاوه بر كارت عضويت شوراي اسلامي روستا ، كارت عضويت شوراي اسلامي بخش نيز صادر مي شود .

ماده 85- بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحاي آراء و اوراق انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از ستاد انتخابات كشور حتي الامكان ، با حضور اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت ، نسبت به امحاي اوراق تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده حوزه انتخابيه ، در صورتي كه كارت عضويت اعضاي آن صادر شده باشد ، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور ، استانداري و فرمانداري متبوع اعلام نمايد .

ماده 86- دستورالعمل اجرايي و فرمهاي مربوط به آيين نامه پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا ميباشد .

اين متن جانشين تصويبنامه شماره 120854/ت 17179 ﻫ  مورخ  12/10/1375  مي شود و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است .