آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل ششم – برنامه رو

آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل ششم – برنامه رو

ماده 68- اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر ميشوند . ابتدا به استناد تبصره (2) ذيل ماده (40) قانون ، نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و منشي ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج مي نمايند ، سپس صندوق اخذرأي را در حضور نماينده بخشدار و ناظر بر انتخابات    ( در صورت حضور ) باز مي كنند و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق ، آن را لفاف ، با لاك و مهر شعبه ثبت نام و اخذرأي لاك و مهر ( پلمپ ) مي نمايند و پس از امضاء و تأييد مراتب فوق در صورتجلسه ، برنامه اخذرأي و قرائت آراء را در (6) مرحله به شرح زير انجام مي دهند :

الف – مرحله مراجعه رأي دهندگان

ب – مرحله كنترل

ج – مرحله ثبت نام

د – مرحله اخذرأي

ﻫ - مرحله قرائت و شمارش آراء

و – مرحله تنظيم و تكميل صورتجلسه

الف – مرحله مراجعه رأي دهندگان

1- اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي دهندگان از يك سمت وارد محل شعبه شوند و پس از دادن رأي از سمت ديگر خارج شوند .

2- مأمورين انتظامي موظفند طبق دستور نماينده بخشدار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذرأي از ازدحام در داخل محوطه اخذرأي ممانعت نمايند تا اخذرأي در كمال آرامش انجام پذيرد .

3- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور مي يابند و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذرأي مي شوند .

ب – مرحله كنترل

كنترل در سه مرحله انجام مي شود :

1- كنترل شناسنامه : رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي شعبه ثبت نام و اخذرأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند :

الف – شناسنامه به مهر شعب ديگر ممهور نشده باشد .

ب – شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحب آن در روز اخذرأي حداقل (15) سال تمام سن داشته باشد .

2- رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را كنترل مي نمايد تا آلوده به رنگ جوهر استامپ ، كه نشانه دادن رأي در شعبه ديگر است ، نباشد .

            در صورتي كه مراجعه كننده داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات در روز اخذرأي است و دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد و يا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذرأي ديگري مشاهده شود ، از وي رأي گيري نخواهد شد .

3- كنترل شرط احراز توطن :

به استناد بند (3) ماده (25) قانون و تبصره ذيل آن ، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به روشهاي مقتضي كنترل مي نمايند كه شخص رأي دهنده و يا افراد تحت تكفل وي ( همسر و فرزندان ) حداقل يك سال متوالي متصل به زمان اخذرأي در محل سكونت داشته باشد .

ج – مرحله ثبت نام

1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده است و واجد شرايط رأي دادن مي باشد ، يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات وي براساس مندرجات شناسنامه بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه ، آن را با قيد تاريخ با مهر انتخابات ممهور و امضا مي نمايد .

2- متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را نيز به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد .

د – مرحله اخذرأي

1- پس از ثبت نام از رأي دهنده ، متصدي ثبت نام برگ رأي را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چين از تعرفه انتخاباتي جدا مي كند و به رأي دهنده تسليم مي نمايد تا رأي دهنده اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را حداكثر به تعداد اعضاي اصلي شورا بر روي آن بنويسد ، تا كند داخل صندوق بياندازد و از درب خروجي شعبه خارج شود .

            بديهي است تعرفه هاي انتخاباتي در محل شعبه باقي مي ماند و بايد در نگهداري و حفاظت آنها دقت و مراقبت كامل به عمل آيد .

2- نماينده بخشدار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي باشد و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام پذيرد و هيچ يك از اعضاي شعبه و نماينده بخشدار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت و اصولاً كليه افرادي كه به هر شكل در شعبه وظيفه اي بر عهده دارند حق نوشتن رأي براي اشخاص را ندارند .

            در صورتي كه براي نوشتن رأي نياز به فرد ديگري باشد ، رأي دهنده بايستي از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي هستند ، استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد .

3- نماينده هيأت نظارت حق دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتكاب به تخلف مندرج در ماده (67) قانون موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامهاي قضايي دهند .

ﻫ - مرحله قرائت و شمارش آراء

اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه               مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي دادن رأي در محل شعبه حضور ندارد ، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماينده بخشدار و نماينده هيأت نظارت ، شمارش و قرائت آراء را به ترتيب زير آغاز مي نمايند :

1- ابتدا رئيس يا نايب رئيس شعبه اخذرأي با همكاري يكي از منشي ها لاك و مهر ( پلمپ ) صندوق اخذرأي را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود شمارش مي كنند و پس از تطبيق تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به يكي از دو حالت زير عمل مي نمايند :

الف – چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند ‹‹ج›› ماده (20) قانون ، به تعداد اضافي ابتدا از اوراق غير چاپي و متفرقه و سپس از مجموع برگهاي رأي ، بدون اينكه خوانده شود ، بر مي دارند و جمله ‹‹ باطل شد ›› را در پشت آن قيد و تعداد آن را در صورتجلسه اخذرأي نيز درج و در پايان ضميمه صورتجلسه مي نمايند .

ب – در صورتي كه تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد ، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج مي شود .

2- پس از اينكه شمارش آراء به ترتيب ياد شده انجام شد ، قرائت آراء با رعايت مواد (19) ، (20) ، (21) ، (22) و (23) قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها انجام خواهد شد .

و – مرحله تنظيم صورتجلسه

پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء ، صورتجلسه اخذرأي شعبه در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از نامزدها در صورتجلسه قيد مي شود . پس از انجام اين كار ، صورتجلسه به امضاي نماينده بخشدار و اعضاي شعبه اخذرأي و نماينده هيأت نظارت مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي داخل صندوق رأي قرار داده مي شوند و پس از لاك و مهر ( پلمپ ) شدن صندوق يا صندوقها ، اعضاي شعبه اخذرأي به اتفاق نماينده بخشدار و به همراه نماينده هيأت نظارت و مأمورين محافظ صندوق ، صندوق يا صندوقهاي رأي را همراه با يك نسخه از صورتجلسه نتايج آراي شعبه و ساير مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي مي دهند . از سه نسخه باقي مانده صورتجلسه نتايج آراء ، يك نسخه تحويل نماينده هيأت نظارت ، يك نسخه تحويل نماينده بخشدار و يك نسخه نيز تحويل رئيس شعبه مي شود . اگر در روز اخذرأي مسائل و مشكلاتي پديد آيد بايد در قسمت انتهاي صورتجلسه نوشته شود و به امضاي اعضاي شعبه ، نماينده بخشدار و نماينده هيأت نظارت بخش برسد .

تبصره 1– چنانچه صندوق اخذرأي به گونه اي ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل يا محلهاي تعيين شده بر روي صندوق ، در مراحل مختلف برنامه اخذرأي با مهر انتخابات لاك و مهر ( پلمپ ) خواهد شد .

تبصره 2 – در اجراي ماده (66)  قانون در صورت اعزام بازرس يا بازرسان ثابت وزارت كشور ، به شعب ثبت نام و اخذرأي ، آنان موظف اند در كليه مراحل برنامه روز اخذرأي و قرائت و شمارش آراء و اعلام نتايج و تنظيم صورت جلسه حضور يافته و تمامي نسخ صورت جلسه شعبه را امضا كنند .

 

ماده 69- هيأت اجرايي پس از دريافت صندوق يا صندوقهاي محتوي آراء و مدارك و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابيه ، در حضور اعضاي هيأت نظارت بخش نسبت به تنظيم صورت جلسه نتيجه اخذرأي در حوزه انتخابيه اقدام مي نمايد و يك نسخه از صورتجلسه را براي انتشار آگهي نتيجه انتخابات به بخشدار تحويل مي دهد .

تبصره – در اجراي ماده (66)  قانون در صورت اعزام بازرس يا بازرسين ثابت وزارت كشور به شعب ثبت نام و اخذرأي ، آنان موظفند در كليه مراحل برنامه روز اخذرأي و قرائت و شمارش آراء و اعلام نتايج تنظيم صورتجلسه حضور يافته و تمامي نسخ صورتجلسه شعبه را امضاء كنند .

ماده 70- بخشدار موظف است بلافاصله پس از دريافت صورتجلسه نتيجه اخذرأي از هيأت اجرايي بخش نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابيه اقدام نمايد .