آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل دوم - هيأت اجرا

آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل دوم - هيأت اجرا

ماده 20- در اجراي ماده (86) قانون ‹‹ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه به كليه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مينمايند اعم از مشاغل آزاد ، دولتي و بازنشستگان را برآورد و براي تصويب و تأمين اعتبار به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد . ››

ماده 21- بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ، براساس ماده (33)  قانون به منظور تشكيل هيأت اجرايي بخش از ساير اعضاي اداري هيأت دعوت به عمل آورد .

ماده 22- ‹‹ بخشدار موظف است در اجراي تبصره ماده (33) قانون ، به منظور تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي بخش (30) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب نمايد . ››

ماده 23- بخشدار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب ، اعضاي اداري هيأت اجرايي و هيأت نظارت بطور كتبي دعوت نمايد . معتمدان حداكثر ظرف (2) روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه ميدهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان ( 20 نفر از 30 نفر ) از بين خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلي و (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي نمايند .

ماده 24- بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل و تشكيل هيأت اجرايي را از طريق سلسله مراتب اداري به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايد .

ماده 25- مهلت تشكيل هيأت اجرايي از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداكثر پنج روز مي باشد .

ماده 26- دوسوم اعضاي هيأت اجرايي براي رسميت جلسات ، موضوع ماده (36) قانون و تبصره (1) ذيل  آن ، (8) نفر مي باشد .

ماده 27- رؤساي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند با هماهنگي لازم ، فردي را كه به طور همزمان در بيش از يك هيأت ، اعم از اجرايي يا نظارت عضويت دارد ، در يك هيأت ابقا و از ساير هيأتها حذف نمايند .

ماده 28- هيأت اجرايي موظف است در اجراي مواد (62) و (65) قانون هيأت نظارت بخش را در جريان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و يك نسخه از كليه صورتجلسه ها و آگهي هاي خود را به آن هيأت تحويل نمايد .

ماده 29- هيأت اجرايي در مهلت مقرر و در اجراي ماده (39) قانون ، تشكيل جلسه مي دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابيه را تعيين و پس از تنظيم صورت جلسه ، يك نسخه آن را به بخشدار تسليم مي نمايد .

ماده 30- بخشدار موظف است براساس صورت جلسه دريافتي از هيأت اجرايي ، آگهي انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرايم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذرأي را تنظيم و در موعد مقرر براي اطلاع عموم در حوزه انتخابيه منتشر نمايد .

ماده 31- بخشدار موظف است در اجراي ماده (40) قانون ، پس از وصول اسامي اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور احكام آنان اقدام نمايد .

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعبه ، بلافاصله فرد جايگزين به محل شعبه اعزام گردد .

ماده 32- بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه يك روز قبل از روز اخذرأي ، محل شعبه يا شعب    ثبت نام و اخذرأي آماده شود .

ماده 33- بخشـدار موظف است بـراي هر يك از شعب ثبت نام و اخذرأي ، يك نفر نماينده كه بايد حتي الامكان از كارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعيين و نسبت به صدور حكم آنان اقدام نمايد و براي تحويـل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي با تعيين تاريخ و محل مراجعه ، از ايشان و اعضاي شعبه براي شركت در جلسه توجيهي دعوت به عمل آورد .

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از نمايندگان خود ، بلافاصله فرد يا افراد جايگزين را به محل شعبه اعزام نمايد .

ماده 34- هيأت اجرايي موظف است پس از حضور نمايندگان بخشدار و اعضاي شعب در جلسه توجيهي ، برنامه ثبت نام و اخذرأي و قرائت و شمارش آراء و سـاير آموزشـهاي لازم ، صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و ساير مسائل مورد نياز  را به نمايندگان بخشدار تحويل دهد . هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذرأي آماده به كار شوند و مسئولين شعبه در محل حاضر باشند .

تبصره – نمايندگان بخشدار موظفند بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي ، صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و ساير وسايل و لوازم مورد نياز را در اختيار اعضاي شعبه قرار داده و آنان را نسبت به وظايف خود توجيه نمايند . مسئوليت حفظ و حراست از برگهاي رأي به منظور جلوگيري از خروج آنها از محل شعبه اخذرأي به عهده نماينده بخشدار مي باشد .

ماده 35- در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذرأي از طرف هيأت نظارت بخش ، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وي به نحوي كه قبل از شروع اخذرأي در محل شعبه حضور داشته باشد ، اقدام نمايد .

ماده 36- بخشدار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذرأي با همكاري و هماهنگي نيروي انتظامي به تعداد لازم و حداكثر تا (3) نفر از مأموران مذكور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماينده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به محل اعزام نمايد .

 

ماده 20- در اجراي ماده (86) قانون ‹‹ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه به كليه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مينمايند اعم از مشاغل آزاد ، دولتي و بازنشستگان را برآورد و براي تصويب و تأمين اعتبار به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد . ››

ماده 21- بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ، براساس ماده (33)  قانون به منظور تشكيل هيأت اجرايي بخش از ساير اعضاي اداري هيأت دعوت به عمل آورد .

ماده 22- ‹‹ بخشدار موظف است در اجراي تبصره ماده (33) قانون ، به منظور تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي بخش (30) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب نمايد . ››

ماده 23- بخشدار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب ، اعضاي اداري هيأت اجرايي و هيأت نظارت بطور كتبي دعوت نمايد . معتمدان حداكثر ظرف (2) روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه ميدهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان ( 20 نفر از 30 نفر ) از بين خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلي و (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي نمايند .

ماده 24- بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل و تشكيل هيأت اجرايي را از طريق سلسله مراتب اداري به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايد .

ماده 25- مهلت تشكيل هيأت اجرايي از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداكثر پنج روز مي باشد .

ماده 26- دوسوم اعضاي هيأت اجرايي براي رسميت جلسات ، موضوع ماده (36) قانون و تبصره (1) ذيل  آن ، (8) نفر مي باشد .

ماده 27- رؤساي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند با هماهنگي لازم ، فردي را كه به طور همزمان در بيش از يك هيأت ، اعم از اجرايي يا نظارت عضويت دارد ، در يك هيأت ابقا و از ساير هيأتها حذف نمايند .

ماده 28- هيأت اجرايي موظف است در اجراي مواد (62) و (65) قانون هيأت نظارت بخش را در جريان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و يك نسخه از كليه صورتجلسه ها و آگهي هاي خود را به آن هيأت تحويل نمايد .

ماده 29- هيأت اجرايي در مهلت مقرر و در اجراي ماده (39) قانون ، تشكيل جلسه مي دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابيه را تعيين و پس از تنظيم صورت جلسه ، يك نسخه آن را به بخشدار تسليم مي نمايد .

ماده 30- بخشدار موظف است براساس صورت جلسه دريافتي از هيأت اجرايي ، آگهي انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرايم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذرأي را تنظيم و در موعد مقرر براي اطلاع عموم در حوزه انتخابيه منتشر نمايد .

ماده 31- بخشدار موظف است در اجراي ماده (40) قانون ، پس از وصول اسامي اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور احكام آنان اقدام نمايد .

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعبه ، بلافاصله فرد جايگزين به محل شعبه اعزام گردد .

ماده 32- بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه يك روز قبل از روز اخذرأي ، محل شعبه يا شعب    ثبت نام و اخذرأي آماده شود .

ماده 33- بخشـدار موظف است بـراي هر يك از شعب ثبت نام و اخذرأي ، يك نفر نماينده كه بايد حتي الامكان از كارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعيين و نسبت به صدور حكم آنان اقدام نمايد و براي تحويـل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي با تعيين تاريخ و محل مراجعه ، از ايشان و اعضاي شعبه براي شركت در جلسه توجيهي دعوت به عمل آورد .

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از نمايندگان خود ، بلافاصله فرد يا افراد جايگزين را به محل شعبه اعزام نمايد .

ماده 34- هيأت اجرايي موظف است پس از حضور نمايندگان بخشدار و اعضاي شعب در جلسه توجيهي ، برنامه ثبت نام و اخذرأي و قرائت و شمارش آراء و سـاير آموزشـهاي لازم ، صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و ساير مسائل مورد نياز  را به نمايندگان بخشدار تحويل دهد . هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذرأي آماده به كار شوند و مسئولين شعبه در محل حاضر باشند .

تبصره – نمايندگان بخشدار موظفند بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي ، صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و ساير وسايل و لوازم مورد نياز را در اختيار اعضاي شعبه قرار داده و آنان را نسبت به وظايف خود توجيه نمايند . مسئوليت حفظ و حراست از برگهاي رأي به منظور جلوگيري از خروج آنها از محل شعبه اخذرأي به عهده نماينده بخشدار مي باشد .

ماده 35- در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذرأي از طرف هيأت نظارت بخش ، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وي به نحوي كه قبل از شروع اخذرأي در محل شعبه حضور داشته باشد ، اقدام نمايد .

ماده 36- بخشدار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذرأي با همكاري و هماهنگي نيروي انتظامي به تعداد لازم و حداكثر تا (3) نفر از مأموران مذكور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماينده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به محل اعزام نمايد .