آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل اول - کلیات

آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش - فصل اول - کلیات

ماده 1- در اين آيين نامه عنوان ‹‹ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 ›› به اختصار ‹‹ قانون ›› ناميده مي شود .

ماده 2- مقصود از عبارت ‹‹ شورا ›› در اين آيين نامه ، شوراهاي اسلامي ‹‹ روستا و بخش ›› مي باشد .

ماده 3- اولين جلسه رسمي شوراها در همان تاريخ مذكور در ماده 3 قانون تشكيل خواهد شد .

تبصره – چنانچه به استناد مواد (31 ، 83 و 84) قانون انتخابات مياندوره اي برگزار شود فعاليت شوراي تشكيل شده براي باقيمانده همان دوره خواهد بود .

ماده 4- تعداد اعضاي علي البدل شوراها ، موضوع ماده (8) قانون ، به شرح زير تعيين مي شود :

1- شوراهاي داراي 3 نفر عضو اصلي ، 2 نفر .

2- شوراهاي داراي 5 نفر عضو اصلي ، 3 نفر .

ماده 5- هر يك از روستاها و بخشهاي موضوع ماده (12)  قانون به عنوان يك حوزه انتخابيه محسوب ميشود .

تبصره 1- انتخابات هر تيره از عشاير كوچ روي كشور موضوع ماده 68  مكرر قانون عيناً مطابق انتخابات شوراي اسلامي روستا برگزار خواهد شد .

تبصره 2- در اجراي تبصره ذيل ماده 7 قانون ، مركز آمار ايران موظف است جمعيت هر روستا را طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن به وزارت كشور اعلام نمايد و در صورت نبود كد سرشماري براي هر روستا و يا فقدان آمار جمعيتي حسب درخواست وزارت كشور ، نسبت به تعيين جمعيت روستاي ذيربط اقدام نمايد .

ماده 6- در صورتي كه انتخابات چند حوزه انتخابيه موضوع ماده (5) اين آيين نامه به طور همزمان برگزار شود ، بـمنظور حـفظ اسـتقلال انتخابات هر حوزه، كليه اقدامات از قبيل صدور آگهي ها وتنظيم صورتجلسه ها براي هر يك از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتي هر حوزه جداگانه نگهداري مي شود .

تبصره - ‹‹ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد به تشخيص و دستور وزارت كشور يك شعبه ثبت نام و اخذرأي و حتي الامكان با اعضاي واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر يك از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد . ››

ماده 7- اخذرأي در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام مي شود و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود .

تبصره 1 – مدت زمان اخذرأي با تصويب و موافقت مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش ، قابل تمديد ميباشد .

تبصره 2 - ‹‹ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذرأي در يك يا چند حوزه يا سراسر كشور ، برعهده وزير كشور است . ››

ماده 8- بخشدار موظف است در اجراي مواد ( 3 ) و ( 16 )  قانون ، پس از تأييد نهايي صحت انتخابات و قطعي شدن نتيجه آن بلافاصله پس از پايان دوره قبل ، از اعضاي اصلي شورا دعوت نمايد تا در اولين جلسه رسمي شورا كه به رياست مسن ترين عضو تشكيل مي شود ، نسبت به انتخاب هيأت رئيسه شورا اقدام نمايند .

ماده 9- دهدار در تمام مراحل برگزاري انتخابات زير نظر بخشدار متبوع و به عنوان نماينده رسمي وي مجري برنامه هاي انتخابات در حوزه مأموريت خود مي باشد .

ماده 10- در صورت اجراي ماده ( 8 ) قانون مبني بر خروج عضو يا اعضايي از شورا ، رئيس يا نايب رئيس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور كتبي به اطلاع بخشدار برساند .

ماده 11- بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبني بر خروج اعضاء از شورا ، از اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين رأي براي جايگزيني اعضاي خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شوراي مربوط اعلام نمايد .

ماده 12 ( اصلاحي 15/5/1382 ) – چنانچه فردي به طور همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه در انتخابات شوراها ثبت نام نمايد به دستور وزارت كشور و فرمانداران و بخشداران نام وي از فهرست داوطلبان حذف مي شود و از آن تاريخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردد .

ماده 13- براي انتخاب اعضاي علي البدل شوراها نيازي به برگ رأي يا اخذرأي مجزا و يا مشخص نمودن اعضاي علي البدل در برگ رأي نيست ، بلكه در پايان رأي گيري و قرائت و شمارش آراء ، دارندگان رأي به ترتيب بيشترين رأي بدست آمده وبه تعداد مورد نياز به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراها درمي آيند . بنابـراين رأي دهـنده ، اسامي نامزدهاي مورد نظر خود را حداكثر به همان تعداد اعضاي اصلي شورا در برگ رأي درج مي نمايد .

ماده 14- هيأت اجرايي مسئول اجراي تبصره ذيل ماده (17)  قانون مي باشد .

تبصره – نامزدهاي انتخاباتي ذي نفع در صورت تمايل مي توانند در جلسه قرعه كشي شركت نمايند . تاريخ و محل قرعه كشي بايد حداقل (24) ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبين ذيربط ابلاغ شود .

ماده 15- سرپرست بخشداري به جاي بخشدار خواهد بود .

ماده 16- در اجراي ماده (41) قانون ، نيروي انتظامي در كليه مراحل مكلف به همكاري با مجريان انتخابات است و حسب درخواست استاندار ، فرماندار و بخشدار موظف است مأمورين و امكانات خود را در اختيار آنان قرار دهد .

ماده 17- در صورت توقف ، ابطال و يا انحلال شورا توسط مراجع قانوني مذكور در مواد (57) ، (81) و (84) قانون ، مراجع مذكور موظفند بلافاصله مراتب توقف ، ابطال و يا انحلال شورا را به بخشدار مربوط اعلام نمايند . شروع مهلت 2 ماهه براي تجديد انتخابات ، از زمان وصول اعلام توقف ، ابطال و يا انحلال خواهد بود .

ماده 18- بخشدار موظف است به محض اطلاع از توقف ، ابطال و يا انحلال شورا ، مراتب را به وزارت كشور اعلام نمايد .

ماده 19- مجلس شوراي اسلامي پيش از شروع انتخابات به استناد ماده (53)  قانون ، اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را با ذكر سمت ايشان در هيأت ، به وزارت كشور معرفي مي نمايد .

مـاده 19 مكرر - ‹‹ وزارت كشـور و هـيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي توانند برگزاري انتخابات مياندوره اي شوراها را به استانداران و هيأت نظارت استان واگذار نمايند در اين صورت استانداري موظف است با هماهنگي و تأييد هيأت نظارت استان نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد . ››