اولين نشست هم انديشي شوراهاي اسلامي مراكز شهرستانها در شوراي اسلامي شهر يزد برگزارشد

اولين نشست هم انديشي شوراهاي اسلامي مراكز شهرستانها در شوراي اسلامي شهر يزد برگزارشد

      به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز شهرستانهاي استان در نشست هم انديشي كه پيرامون تشريف فرمايي مقام معظم رهبري در محل شوراي اسلامي شهر يزد تشكيل شد حضوريافتند .

      اين گزارش حاكي است رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي تفت، بافق، ابركوه، حميديا، زارچ،شاهديه، اردكان .رئيس و تني چند از اعضاء شوراي اسلامي شهريزد در اين نشست حضور داشتند.

       رؤساي شوراهاي اسلامي هريك گزارشي ازاقدامات صورت يافته درخصوص سفر مقام معظم رهبري را ارائه دادند كه هماهنگي با هيأتهاي مذهبي و پايگاههاي مقاومت محلات، راه اندازي كاروانهاي پياده وآماده نمودن وسايل نقليه براي اياب وذهاب مردم وحضوردرمراسم استقبال ديدار با رهبرفرزانه ازجمله فعاليت آنها ذكرشد.

      براساس اين گزارش درنشست مقررشدكه مجمع مشورتي شوراهاي مراكز شهرستانهاي استان تشكيل گردد ودبيرخانه اي براي آن ايجاد شود وجلسات آن بصورت فصلي برگزار شود و با توجه به مسائل ومشكلاتي كه وجودداردبه تناسب يكي ازمسئولين اجرايي استان در هر جلسه دعوت شوند.

اجراي فازدوم انتقال آب به استان يزد، تأمين لااقل 50% ازبودجه شهرداريها از منابع ملي ، دستورويژه جهت احياء ونوسازي در بافت تاريخي شهر  ها به ويژه يزد. ، بمنظورايجاداشتغال ورونق استان درخواست استقرار صنايع بزرگ و مادر از قبيل صنايع جنبي(معادن) وصنايع تبديلي كشاورزي ازجمله درخواستهاي اعضاءاين مجمع به مقام معظم رهبري مي باشد .