اولویت های سازمان فرهنگی شهرداری مورد بحث وبررسی قرار گرفت

اولویت های سازمان فرهنگی شهرداری مورد بحث وبررسی قرار گرفت

در ابتدا معاون اجتماعی سازمان گزیده ای از برنامه های این سازمان در حوزه آسیب های اجتماعی‌ ارائه داد.
در ادامه عامری رییس کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به این نکته که در مبحث آسیب های اجتماعی باید اولویت ها مشخص شود گفت: بعد از شناسایی آسیب ها باید اولویت بندی شود و بعد در اتاق فکر این اولویت ها  بررسی و بر اساس آن برنامه ریزی شود.
وی گفت هر نوع طرح که در سازمان میخواهد اجرا شود بخصوص در حوزه اجتماعی باید کارش علمی و قابل دفاع باشد.
پاکنژاد دیگر عضو شورا هم گفت: در مبحث آسیب های اجتماعی باید از دادگستری استعلامات ‌گرفته شود و کاملا آمارها به تفکیک مشخص شود و همچنین دانشگاه باید در این زمینه ورود پیدا کند به این نوع آسیب ها توجه شود.
قمی هم تاکید کرد که باید اطلاعات آسیب ها به هر شکل ممکن در زمان بندی مشخص و  جمع آوری شود و بر اساس آن نوع آسیب های در اولویت شناسایی و برنامه ریزی شود.
در نهایت مقرر شد اطلاعات آسیب های اجتماعی از ادارات و سازمان های مرتبط جمع آوری شود و اولویت بندی آن ظرف مدت یک هفته مشخص و به کمیسیون‌ فرهنگی‌ارائه شود.
همچنین در مبحث ورزشی بعد از توضیحات معاون ورزشی سازمان مقرر شد الویت های ورزشی سازمان با الویت بندی مشخص و ظرف مدت یک هفته به اعضای کمیسیون جهت استحضار ارسال شود.
در ابتدای این‌جلسه موضوع کمیته نامگذاری هم مطرح شد و پاکنژاد عضو کمیسیون با اشاره به اینکه از وظایف شورا ورود به بحث نامگذاری است گفت : شورا باید خودش مستقیما در نامگذاری حضور داشته باشد و در این زمینه نیز موثر باشد.