اوراق مشاركت راه حل مطمئن در نوسازي بافت هاي فرسوده شهريزد

اوراق مشاركت راه حل مطمئن در نوسازي بافت هاي فرسوده شهريزد
اوراق مشاركت در اصطلاح علم اقتصاد ، از اوراق بهادر است كه توسط دولت ، شهرداري ، شركت هاي دولتي و خصوصي ، براي تامين اعتبار طرح هاي عمراني دركشور، منتشر مي گردد. تهيه دستوالعمل اجرايي و مقررات ناظر برانتشار اوراق مشاركت برعهده بانك مركزي است طبق دستورالعمل بانك مركزي ، اوراق مشاركت اوراق بهادري هستند كه با مجوز بانك مركزي براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز ، طرح هاي سودآور توليدي و خدماتي (به استثناي امور بازرگاني ) در چارچوب عقد مشاركت مدني توسط سازمان جاري منتشر مي شود . در هر ورقه مشاركت ، ميزان سهم دارنده آن مشخص شده است . تفاوت اوراق مشاركت و اوراق قرضه اين است كه در اوراق مشاركت وجوه دريافتي حتما بايد در طرح هاي مشخص توليدي ، عمراني ، يا خدمات به كار گرفته شود، اما در اوراق قرضه براي وام گيرنده محدوديت خاصي ايجاد مي گردد . انتشار اوراق مشاركت از جمله سياستهاي انقباضي پولي است كه گاهي ممكن است نتيجه معكوس داشته و باعث افزايش نقدينگي شود. ( استرداد اوراق به بانكها بعد از مدت كوتاهي توسط خريداران ).
سياست انتشار اوراق مشاركت دولتي به عنوان يكي از اجزاي " واگذاري دارايي هاي مالي " يا همان تامين كسري بودجه در طي سالهاي گذشته به عنوان يكي از مهمترين روش هاي تامين مالي طرح هاي جاري ، عمراني دولت مورد استفاده قرار گرفته است . تمايل روزافزون براستفاده از ابزار اوراق مشاركت توسط دولت طي ساليان گذشته ناشي از نگرشها و عواملي چون سهل الوصول بودن منابع حاصل از آن و عدم تاثير آن بر نقدينگي بوده است .
بافت فرسوده يكي از سو‍ژه هايي است كه مي تواند از پديده اوراق مشاركت سود برده و اين ابزار مدرن اقتصادي براي نو شدن خود استفاده كند كه البته با سياست گذاري حساب شده ؛ برنامه ريزي شده به موقع مسئولان شهرداري با كمك شوراي شهر و بهره برداري از تجارت ارزنده ساير شهرداريها ميسر است .
بافت هاي فرسوده شهري همواره از مشكلات و معضلات اساسي مديريت شهري به شمار رفته و مفهومي است كه در سالهاي اخير و خصوصاً در نيمه اول دهه هشتاد پس از زلزله بم توجه مسئولان شهري را به خود اختصاص داده است تاكنون آمارهاي متفاوتي درباره ميزان بافت فرسوده موجود دركشور ارائه شده است .كارشناس سياست گذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت از وجود 36 هزار هكتار بافت فرسوده در سراسر ايران خبر مي دهد ؛ چنين آماري با مقداري تغييرات از سوي معاون برنامه ريزي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري 49 هزار هكتار و از سوي وزير مسكن و شهرسازي 50 هزار هكتار معرفي مي شود. به هر روي آنچه حائز اهميت است بالا بودن ميزان آن در كشور و توجه به اين نكته است كه سبب ارزان بودن مسكن در چنين بافتهايي درصد بالايي از جمعيت در اين بافتها زندگي مي كنند. علاوه بر آن ، با گذشت زمان هر روز بر آمار بافت فرسوده افزوده و محله هاي جديدتري به بافت فرسوده تبديل مي شوند . گسترش حاشيه هاي شهري بدون برنامه ريزي و مهندسي نشده نيز اين معضل را دو چندان مي سازد، اين آمار و ارقام زنگ خطري براي زندگي شهري است كه بر عهده مسئولان شهري است كه در اين خصوص چاره انديشي نمايند.
كمبود بودجه و ضرورت نوسازي بافت هاي فرسوده راهي به جز سود جستن از اوراق مشاركت را براي شهرداري ها باقي    نمي گذارد ناگفته نماند كه در نوسازي بافت هاي فرسوده به معناي ساختن ساختمانهاي جديد نيست و بايد فرهنگ و اصالت محيط حفظ گردد و حيات شهري در آن تضمين شود براي تضمين حيات و موجوديتي درازمدت در مركز قديمي شهري كه مورد نوسازي و مرمت قرار مي گيرد، بايد كوشيد كه وضع اقتصادي و اجتماعي توام با تحرك را براي شهر و به ويژه آن منطقه پيش بيني كنيم.
براي تهيه اين طرح بايد ابتدا وضع موجود و باقيمانده هاي بافت سنتي را بررسي كرد و نيز مركز سنتي شهر را در ابعاد فيزيكي و فكري اش مورد توجه قرار داد با اين مقصود كه بتوان سيماي شهر را در گذشته مشخص كرد كه در اين خصوص نوشتار ديگري برحسب ضرورت به بعد موكول مي كنيم بطور خلاصه مي توان گفت براي تضمين حيات شهري در مراكز قديمي و بافت فرسوده كه نوسازي و مرمت مي شود بايد به وضعيت اقتصادي و اجتماعي و به ويژه توسعه عمومي آن شهر توجه شود.
شهر يزد با داشتن بافت سنتي و تاريخي در اضطرار بازسازي قراردارد و بايد هرچه زودتر در اين خصوص اقدام شود تجارب گرانبهايي تاكنون در نوسازي شهرها توسط شهرداريها وجود دارد از همه موفق تر تجارب ارزنده شهر تهران با بهره گيري از تجارب اولين اوراق مشاركت توسط شهرداري تهران جهت اجراي بزرگراه شهيد نواب صفوي اوراق مشاركت خود را براي بافت فرسوده منتشر نموده است. استفاده از اين تجارب با تعامل شوراي شهر تهران و با انگيزه هاي خيرخواهانه كه در مردم شريف يزد وجود دارد و با سود جستن از اوراق مشاركت مي توان بافت زيباي تاريخي و ارزنده يزد را براي سالهاي آينده حفظ كرد.