انتخابات سال دوم هيات رئيسه چهارمين دوره شوراي شهر يزد برگزار شد


يكصدوچهارمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر يزد در روز چهارشنبه مورخ 12/06/93 با حضور محمود شاكري شمسي فرماندار يزد به اتفاق هيات همراه وهمچنين اعضاي شورا در محل صحن علني آن شورا با موضوع انتخابات سال دوم هيات رئيسه چهارمين دوره شوراي شهر برگزار گرديد.

به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي سال دوم هيات رئيسه چهارمين دوره شوراي شهر پس از مشخص شدن كانديداها و ارائه برنامه ها توسط آنان، با اكثريت آرا براي مدت يك سال انتخاب شدند.

در اين جلسه از بين اميرحسين رادمنش وحجت الاسلام شيخ عباس زارع گاريزي كانديداهاي رياست شورا ، با اكثريت آرا حجت الاسلام زارع بعنوان رئيس شورا انتخاب شد.

سپس عزت يادگار بعنوان نايب رئيس ،  مهدي كاشفي زاده بعنوان منشي اول ، سيدمحمدرضا مدرسي به عنوان منشي دوم و حجت الاسلام حميدرضا مطهريان بعنوان خزانه دار و سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد انتخاب شدند.

در پايان جلسه از زحمات و خدمات ارزنده هيات رئيسه سال اول چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد تشكر گرديد.