آقاي محمدمهدي حرزاده

آقاي محمدمهدي حرزاده
 
بیوگرافی:
 
     نام:  محمد مهدی
 
     نام خانوادگی:   حر زاده
 
          
  
سمت:
 
     عضو شورا  
عضو كميسيون
 
فرهنگي اجتماعي
 
نماينده شورا در:
 
       سازمان فرهنگي ، تفريحي
 
       كميسيون بدوي شماره دو ماده صد
   
       اداره حقوقي شهرداري
 
      شهرداري ناحيه تاريخي
        
     
سوابق کاری:
 
     نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان يزد 
     تماس  
horzadeh@yazdshora.ir