آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني

آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني

                                       


   بیوگرافی:

   نام: سيد علي محمد  

  نام خانوادگی:  ميرحسيني

 

 

سمت

<< نماينده شورا در كميسيون ماده 77 شهرداري شعبه دو

<< نماينده شورا در كميسيون بدوي و تجديد نظر حوزه نظام وظيفه

<< نماينده شورا در سازمان تاكسيراني

 

  


    تماس
 
   mirhoseini@yazdshora.ir