افزايش عوارض نبايد از نرخ تورم بيشتر باشد

افزايش عوارض نبايد از نرخ تورم بيشتر باشد
وحيدرضا خباززاده يزدي در سخنان پيش از دستور خود در ششصدوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد از بهره برداري بزرگترين ميدان ميوه و تره بار جنوب كشور و خاورميانه با برنامه ريزي اعضاي شوراي اسلامي شهر و پيگيري شهردار محترم خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – رئيس كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد ضمن ارائه گزارش از روند تصويب و اجراي عمليات احداث ميدان جديد ميوه و تره بار و تشكر و قدرداني از پيمانكار مربوطه به علت پيگيري و همكاري مجدانه و تسريع در تكميل اين پروژه در زمان مقرر و همچنين همكاري و پيگيري مسئولين استان بويژه آقاي تقوايي وفرماندارمحترم اظهاراميدواري كرد : با توجه به موقعيت ترانزيتي ومزيت نسبي استان يزد، همه بتوانيم ازاين پتانسيل عظيم با درايت و برنامه ريزي در راستاي بهبود وضعيت اشتغالزايي اقتصادي ، تجاري و بازرگاني و ترانزيتي شهر يزد بهترين بهره برداري صورت گيرد كه احداث ميدان بزرگ ميوه وتره بار يكي از پتانسيل هاي لازم جهت استفاده از اين مهم است.
اين عضو شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به شرايط افزايش بيرويه قيمتها و جو تورم و گراني و تحريم گفت : با توجه به اينكه بيش از 90 درصد درآمد شهرداري با پرداخت عوارض و بهاي خدمات توسط شهروندان صورت مي گيرد و شهر بدين وسيله توسعه مي يابد لذابايد در راستاي اخذ عوارض متوازن و هدفمند از تيم هاي كارشناسي قوي استفاده شود تا فشار مضاعف برقشرهاي خاص وارد نشود.
وي بابيان اينكه اخذ عوارض ، مقدار آن و علت آن مي تواند موجبات توسعه و گسترش شهر را فراهم مي كند تصريح كرد : اين اخذ عوارض بايد براساس ميزان خدمات و عارضه اي كه براي شهر ايجاد مي شود ، باشد كه اين عاملي براي جلوگيري از تخلف و يا شهرفروشي است. اما اخذ عوارض بي رويه مي تواند موجبات ايجاد حباب تورم فروش املاك در محدوده هاي شهري گردد.
خباززاده يزدي خاطرنشان ساخت : متوسط افزايش عوارض نبايد بيش از نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
وي افزود : هرچند روند رو به رشد توسعه همه جانبه شهر يزد بايد ادامه پيدا كند و اميداست سرمايه گذاران بزرگ يزدي از نقاط مختلف كشور و جهان براي حضور و شركت در پروژه هاي مشاركتي شهر ما را ياري نموده تا آينده شهرمان را باهم بسازيم.