اعضای کمیسیون های نظارت، تلفیق و حقوقی و شهر هوشمند و بهبود روشها مشخص شدند

اعضای کمیسیون های نظارت، تلفیق و حقوقی و شهر هوشمند و بهبود روشها مشخص شدند

اعضای کمیسیون های نظارت، تلفیق و حقوقی و شهر هوشمند و بهبود روشها مشخص شدند.  

در جلسه چهارشنبه 24 آبان شورای شهر یزد اعضای این کمیسیون ها به شرح ذیل مشخص شدند:
کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی:
الهه جورابی، سید محمدعلی پاکنژاد، غلامعلی سفید، سید حسین آزادی و مرتضی شایق
کمیسیون شهر هوشمند وبهبود روش ها:
مهدی کاشفی زاده، سپنتا نیکنام، محسن عباسی، ونوس عامری و حمیدرضا قمی
شایان ذکر است اعضای کمیسیون شهر هوشمند را روسای سایر کمیسیون های شورای شهر تشکیل دادند.