اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر یزد در سال سوم انتخاب شدند

اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر یزد در سال سوم انتخاب شدند

در جلسه 177 شورای اسلامی شهر یزد روز شنبه 2 شهریور؛ اعضای کمیسیون های داخلی شورا با اکثریت آرا انتخاب شدند.
کمیسیون بودجه، سرمایه گذاری و درآمدپایدار: 
غلامعلی سفید
سید حسین آزادی
حمیدرضا قمی
سپنتا نیکنام
ونوس عامری

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری:
حمیدرضا قمی
سپنتا نیکنام
مهدی کاشفی زاده

کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران:
مرتضی شایق
محسن عباسی
الهه جورابی
سید حسین آزادی

کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها:
حمیدرضا قمی
سیدحسین آزادی
ونوس عامری
مهدی کاشفی زاده

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی:
مرتضی شایق
غلامعلی سفید
سید حسین آزادی
محسن ابوترابی
ونوس عامری

کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل:
سید حسین آزادی
ونوس عامری
الهه جورابی
مرتضی شایق
محسن عباسی

کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی:
مرتضی شایق
سید محمدعلی پاک نژاد
سید حسین آزادی
ونوس عامری