اعضای کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها

   (رئیس کمیسیون)