اعضای شورای شهر یزد با حضور در منزل خانواده شهیدان غلامی نژاد، رضاپور، جوکار، سیلانیان، عسکری و جعفری از فعالیت خانواده های شهید در دوخت ماسک تقدیر کردند.

اعضای شورای شهر یزد با حضور در منزل خانواده شهیدان غلامی نژاد، رضاپور، جوکار، سیلانیان، عسکری و جعفری از فعالیت خانواده های شهید در دوخت ماسک تقدیر کردند.

24 فروردین 1399