اعضاي كميسيون‌هاي داخلي شورا و نمايندگان شورا در شهرداري و سازمانهاي تابعه و غيره

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تعيين و معرفي شدند :
در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا و نمايندگان شورا در شهرداري و سازمانهاي تابعه و غيره معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - بر اساس بند يك ماده 14 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات و انتخابات داخلي شوراها در خصوص تشكيل كميسيون‌هاي داخلي شورا و تعيين اعضاي شورا جهت عضويت درآن كميسيون‌ها، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و رأي گيري با ورقه موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.
الف : كميسيون برنامه و بودجه: آقايان رادمنش، مطهريان، زارع، مدرسي، نيكنام و سركار خانم اميني.
ب: كميسيون عمران و توسعه: آقايان شايق، فقيه خراساني، زارع، مدرسي و سركار خانم اميني.
ج : كميسيون‌خدمات شهري: آقايان كاشفي‌زاده، ‌فقيه‌خراساني، خباززاده و سركار خانم‌ها يادگار و وزيري.
د: كميسيون فرهنگي اجتماعي: آقايان كاشفي‌زاده، مطهريان، زارع،رادمنش،پاك‌نژاد، سركارخانم‌هايادگار،وزيري.
هـ: كميسيون تحول اداري و املاك: آقايان فقيه‌خراساني،خباززاده، نيكنام، و سركار خانم‌ها وزيري، اميني.
  
همچنين در خصوص تعيين و معرفي اعضاي شورا بعنوان نمايندگان شوراي اسلامي شهر در شهرداري‌هاي مناطق سه‌گانه، ناحيه تاريخي، كميسيون‌هاي مواد 77 و 100، تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري، كميسيون‌هاي شهرداري و ... موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 مرتضي شايق: نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، سازمان عمران و بهسازي، شهرك مشاغل مزاحم شهري، كميسيون مشاغل مزاحم شهري و غيربهداشتي، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، پروژه طرح توسعه حضرت امامزاده جعفر(ع)، كميسيون تحويل قطعي موقت پروژه‌ها، سازمان وشوراي ميراث فرهنگي، شوراي ترافيك استان، كميسيون نظارت (نرخ گذاري)
 حميدرضا مطهريان: نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، كميسيون تجديدنظر شماره چهار ماده صد، سازمان تاكسيراني، هيأت حل اختلاف ماده 38 اصلاحي آيين‌نامه معاملات، پارك قرآني، هيأت انضباطي سازمان تاكسيراني.
 سيد محمدعلي پاك‌نژاد: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، كميسيون بدوي شماره دو ماده صد، سازمان اتوبوسراني.
 سيد محمد رضا مدرسي: نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، كميسيون بدوي شماره يك ماده صد، سازمان آرامستان‌ها، كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها.
محمد فقيه خراساني: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، كميسيون شماره يك ماده 77، سازمان مديريت پسماند، پروژه طرح توسعه حضرت امامزاده جعفر(ع)، كارخانه كمپوست، ستاد ديه.
عباس زارع: نماينده شورا در سازمان رفاهي تفريحي، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت‌ها، پارك قرآني، كشتارگاه صنعتي، كميته رفاه و تعاون شهرداري، سازمان و شوراي ميراث فرهنگي.
عزت يادگار: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، سازمان پارك‌ها و فضاي سبز، كميته اصلاح و بهبود روشهاي شهرداري، كميسيون شماره هفت قطع درخت(ماده 14)، كميته رفاه و تعاون شهرداري.
سيده حميده وزيري: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون تجديد نظر شماره شش ماده صد، سازمان فرهنگي ورزشي، آموزش و پرورش شهرستان، ستاد ديه.
اميرحسين رادمنش: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون تجديدنظر شماره هفت ماده صد، سازمان پايانه مسافربري، كميسيون عالي معاملات شهرداري، كميسيون درآمدي، كشتارگاه صنعتي، آموزش و پرورش استان.
وحيدرضا خباززاده يزدي: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون ماده دو ماده 77، كميسيون بدوي شماره سه ماده صد، سازمان ميادين ميوه و تره‌بار، كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها، كميسيون شماره هفت قطع درخت (ماده14).
 مهدي كاشفي‌زاده : نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت‌ها، كميته رفاه و تعاون، شوراي بهداشت شهرستان و استان.
مليحه اميني: نماينده شورا در سازمان آمار و فناوري اطلاعات، كميته اصلاح و بهبود روشها.
 سپنتا نيكنام: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، سازمان آتش نشاني، كميسيون درآمدي، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت‌ها.