اعضاي شوراي شهر يزد خواستار تسريع در راه اندازي كارخانه كمپوست شدند

اعضاي شوراي شهر يزد خواستار تسريع در راه اندازي كارخانه كمپوست شدند
اعضاي شوراي اسلامي  شهريزد طي بازديدي از كارخانه كمپوست خواستار تسريع در راه اندازي اين كارخانه شدند.
      به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، در اين ديدار كه  اعضاي شوراي شهر، شهردار يزد، مديرعامل سازما ن بازيافت شهرداري، نمايندگان پيمانكار و ناظر پروژه حضور داشتند، رئيس شوراي شهر يزد با تاكيد بر ضرورت تسريع در راه اندزاي اين پروژه اظهار داشت: اتمام طرح بايد بر اساس برنامه زمان بندي و روزشمار صورت گيرد. سيد علي محمد ميرحسيني تاكيد كرد: ضعف انجام اين پروژه در نحوه مديريت آن است و شهرداري بايد براي بهبود روند مراحل راه اندازي كارخانه، مدير  برجسته صنعتي انتخاب  كرده و شوراي شهر نيز بايست ناظر مطلع و متخصص جهت اين امر مشخص نمايد.
       همچنين ناصرپارساييان ،رييس كمسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد در سخناني تاكيد كرد: پيمانكار طرح بايد بر تعهدات خود مبني بر تحويل كارخانه در زمان معين پايبند باشد و اين طرح را در زمان مقرر تحويل دهد.اين جلسه كه به منظور انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص رفع موانع موجود در اتمام پروژه كارخانه كمپوست تشكيل شده بود، سيدعلي محمد ميرحسيني، ناصر پارساييان، وحيدرضا خباززاده، محمدرضا كوچك زاده و زهرا حيدري از اعضاي شورا حضور داشتند، شهردار يزد گفت: پيمانكار موظف به اجراي پروژه بر اساس قرارداد و نظر كارفرما مي باشد.   سيد علي اكبر ميروكيلي خاطرنشان كرد: ناظر موظف به ارائه گزارش دقيق از مراحل مختلف پروژه مي باشد.
گفتني است كارخانه كود كمپوست يزد با هزينه اي بالغ بر 40 ميليارد ريال از نيمه اول سال 84 با پيمانكاري شركت تراكتورسازي تبريز و نظارت شركت زيست پويا گستر آغاز شده است.